Όλες οι αλλαγές στην τηλεφωνία: ελεύθερες οι διακοπές συμβολαίου – Major

Όλες οι αλλαγές στην τηλεφωνία: ελεύθερες οι διακοπές συμβολαίου

Όλες οι αλλαγές στην τηλεφωνία: ελεύθερες οι διακοπές συμβολαίου

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι σε ισχύ οι νέοι κανόνες για την κινητή τηλεφωνία. Κανόνες που αλλάζουν εντελώς όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Ο νέος Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών τόσο σε τηλεφωνία όσο και στο Διαδίκτυο.

Κάπως έτσι, απαγορεύεται πλέον το τέλος διακοπής ή ανανέωσης σύμβασης ενώ οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τους όρους της σύμβασής του αλλά και οι συνδρομητές θα πρέπει από εδώ και πέρα να ενημερώνονται για την υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται προβλέπουν:

-Πιο μεγάλη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους όρους σύμβασης. Η ημερομηνία υπογραφής, η τελικής τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος επιδότησης, η απόσβεση και τυχόν τέλος/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Ακόμη, ο συνδρομητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης σύνδεσης, καθορισμό ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων και εξαίρεση του αριθμού του από τηλεφωνικούς καταλόγους.

-Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης.

-Ενημέρωση για την υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης.  Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.

-Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες. Όταν η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο.

– Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).

-Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος απαγορεύεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής αλλά και να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Το πρώτο στάδιο ρυθμίσεων, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2017, με την έκδοση του Κανονισμού, περιλαμβάνει τα εξής:

-Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.

– Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ’ επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του λογαριασμού.
Το επόμενο και τελικό στάδιο ρυθμίσεων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τέλος Δεκεμβρίου του 2018.

Share This